Ye’s Sushi

Gottstavägen 4B
763 41 Hallstavik
0175-77 27 57